Hair Loss Photos, Alopecia and other Hair Diseases

Click on an image group to view thumbnails.

Acne Keloidalis
Alopecia Areata
Anagen effluvium
Androgenic Alopecia Men
Androgenic Alopecia Women
Discoid Lupus
Dissecting Cellulitis
Folliculitis Decalvans
Hirsutism
Hot Comb Alopecia
Ingrown Eyelash
Lichen Planopilaris
Monilethrix
Pili Annulati
Pili Torti
Polytrichia
Pseudopelade
Sheathed Hair
Telogen Effluvium
Traction Alopecia
Trichomycosis
Trichorrhexis Nodosa
Trichotillomania
Tufted folliculitis